Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh

Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh (tên viết tắt HTCAA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.